Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií

Společnost BETVAR a.s., IČ: 63080087, se sídlem Řehořova 42, 130 00  Praha 3, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, oddíl B, vložka 3258 (dále jen „ společnost “), tímto v  souladu  s ustanovením  §  529  a  násl.  zákona  č.  89/2012  S b.,  občanský  zákoník ,  oznamuje,  že  rozhodnutím  jediného  akcionáře  v působnosti  valné  hromady  společnosti  bylo  dne  11.10.2016 rozhodnuto o  přeměně všech 2.000 kusů listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované akcie.

PDF ke stažení: Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií